محصولات

فتق بند (يك طرفه و دو طرفه)
سپتامبر 4, 2017
ماسك فيلتردار
سپتامبر 4, 2017

دستگيره نردباني / طنابي كنار بيمار

«اين وسيله بسيار كوچك بوده و مي‌تواند در كيف بیمارستانی وسائل مورد نياز بيمار قرار گيرد.»

موارد استفاده

  • از ضروريات كيف وسائل مورد نياز بيمار
  • با نصب اين وسيله بسيار كوچك و سبك در بیمارستانها كنار پائين يا بالاي سر بيمار، بيماران بدون نياز به پرستار يا همراه ، مي‌توانند جابجا شده و حتي در همان حال بستري بودن برخی اندام های خود را ورزش دهند.
  • اين وسيله براي بيماراني كه بهر علتي ناچار به بستري بودن طولاني مدت يا تمام عمر در بستر بيماري يا نشستن روي صندلي هستند وسيله بسيار مناسبي براي پيشگيري از زخم بستر و ورزش اندامهاي سالم و پيشگيري از خستگي و كم حوصلگي بيمار و كمك بسيار مؤثري براي پرستار مي‌باشد.