محصولات

219 قوزبند(اس پوسچر)
سپتامبر 2, 2017
303 آويز دست دو طرف باز( اسلينگ آ)
سپتامبر 2, 2017

225 بانداژ ترقوه (ايت 8 بانداژ – پیش آماده)

موارد استفاده

  • تنها وسيله سريع و مناسب براي کمک به درمان شكستگي ترقوه Clavicle
  • افتادگي سر شانه