محصولات

324 ,323 سه منظوره کشباف -آرنج
سپتامبر 2, 2017
405, 403 مچ‌بند آتل دار دست چندمنظوره
سپتامبر 2, 2017

401 مچ‌بند دست روما

اين گروه با محدود كردن حركات مچ، انگشتان و شست دست باعث كاهش فشار روي تاندون‌ها، مفاصل و ماهيچه‌هاي دست نظير Dorsal Radio carpal – Radial Collateral – Radio Carpal – Metacarpal – Collateral – Joint Capsule و نیز ثابت نمودن سر استخوان های  Ulna و Radius وصلبه مچ دست شده   موجب کمک به بهبودی بيماريهاي مرتبط مي‌گردند

 

موارد استفاده

  • كيست پشت مچ دست
  • روماتيسم
  • آرتروز مچ دست
  • سندروم تونل كارپال