محصولات

كشش پوستي (اسكين تراكشن)
سپتامبر 4, 2017
فتق بند (يك طرفه و دو طرفه)
سپتامبر 4, 2017

جوراب زير پروتز

موارد استفاده

  • محافظت از عضو قطع شده در هنگام استفاده از پروتزهاي مصنوعي