محصولات

ماسك فيلتردار
سپتامبر 4, 2017

كليه بند گردباف حوله‌اي

موارد استفاده

  • گرم نگهداشتن و پيشگيري از سرماخوردگي كليه – كمر و پهلو
  • كاهش درد كليه كمر و پهلو