محصولات

225 بانداژ ترقوه (ايت 8 بانداژ – پیش آماده)
سپتامبر 2, 2017
306 آويز دست پشت بسته( اسلينگ بي)
سپتامبر 2, 2017

303 آويز دست دو طرف باز( اسلينگ آ)

«كنترل و كاهش فشار روي عضلات Ext و Flex  اپي كنديل، كانتراكچر بافت نرم، كپسول مفصلي، گلنو هومرال»

موارد استفاده

  • محدود كردن حركت شانه، بازو، ساعد و كاهش درد
  • قرار دادن ساعد و بازو در زاويه مناسب
  • وقتي ساعد، آرنج و بازو به تنهائي يا همه در گچ باشند