محصولات

308 فيكس كننده آرنج، بازو و شانه کمربندی ( اسلينگ سي)
سپتامبر 2, 2017
313 , 312 تنيس البو بريس
سپتامبر 2, 2017

309 فيكس كننده آرنج و بازو با نوار الحاقي(اسلینگ و سوئت)

«كنترل و كاهش فشار روي عضلات Ext و Flex  اپي كنديل، كانتراكچر بافت نرم، كپسول مفصلي، گلنو هومرال»

موارد استفاده

  • در رفتگي شانه و آرنج
  • كشيدگي تاندون‌ها عضلات بازو، شانه و ساعد
  • شكستگي جزئي سر استخوان هوموروس
  • آرتريت و استئوآرتريت مفصل شانه و آرنج