محصولات

401 مچ‌بند دست روما
سپتامبر 2, 2017
41, 409 مچ و شست بند آتل دار
سپتامبر 2, 2017

405, 403 مچ‌بند آتل دار دست چندمنظوره

اين گروه با محدود كردن حركات مچ، انگشتان و شست دست باعث كاهش فشار روي تاندون‌ها، مفاصل و ماهيچه‌هاي دست نظير Dorsal Radio carpal – Radial Collateral – Radio Carpal – Metacarpal – Collateral – Joint Capsule و نیز ثابت نمودن سر استخوان های  Ulna و Radius وصلبه مچ دست شده   موجب کمک به بهبودی بيماريهاي مرتبط مي‌گردند.

موارد استفاده

جایگزین همه مچ‌بندها و براي همه بيماري‌هاي مچ دست نظير:

  • سندرم تونل كارپال Carpal Tunnel
  • ضرب و آسيب شديد Bursitis
  • كوك آپ Cock Up
  • پس از عمل جراحي
  • پس از باز كردن گچ
  • شكستگي‌هاي موئين سر استخوان های  Ulna و Radius و استخوان های مچ دست ، روماتيسم، گانگليون‌هاي مچ دست
  • روماتيسم و پوكي استخوان